×
Wyszukaj w serwisie
×

Historia

Spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa w Prudniku została powołana do życia we wrześniu 1950 r. pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Prudniku”. Liczba członków - założycieli Kasy wynosiła 123 osoby. Rejestracji Kasy dokonano 21 października 1950 roku w Sądzie Okręgowym w Nysie.

Czas trwania spółdzielni był nieograniczony, wysokość udziału członkowskiego ustalono na 1000 zł. Teren działalności GKS obejmował miasto Prudnik oraz gromady Moszczanka, Rudziczka i Lubrza. W skład pierwszego Zarządu Kasy wybrani zostali: Marian Radecki – przewodniczący, Stanisław Podbielski i Szczepan Depta - członkowie, Karol Włodyka i Jan Konarzewski - zastępcy członków

Siedziba GKS mieściła się w lokalu przy ul. Kościuszki 3 w Prudniku. Obok macierzystej placówki Spółdzielnia prowadziła działalność poprzez „Stałe Punkty Kasowe” w Moszczance, Rudziczce i Lubrzy. W miejscowościach tych obsługą kasową objęto Gminne Spółdzielnie „SCh”. Stan taki utrzymał się do 1956 roku, kiedy to na fali zmian społeczno-politycznych oraz reorganizacji spółdzielczości w kraju Walne Zgromadzenie Członków GKS 17 czerwca przyjęło założenia nowego, wzorcowego statutu dla spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych. Prudnicka GKS przemianowana została na „Kasę Spółdzielczą”, poszerzono zakres jej samodzielności i samorządności, powołano 8-osobową Radę Kasy, pełniącą funkcje nadzorcze. Członkami Zarządu Kasy zostali: Szczepan Depta, Augustyn Stryjski i Andrzej Gąsior, zaś ich zastępcami Grzegorz Bereżański, Kazimierz Gemza, i Antoni Dziadkowic. Liczba członków Kasy Spółdzielczej wynosiła ówcześnie 636 osób, natomiast w końcu 1957 roku wzrosła do 742 osób. W rok później siedzibę prudnickiej KS przeniesiono do lokalu przy ul. Piastowskiej i uruchomiono „Stały Punkt Kasowy” w Szybowicach. W tym okresie funkcję przewodniczącego Rady Kasy pełnił Rudolf Jaworski

W roku 1959 uruchomiony został kolejny „Sezonowy Punkt Kasowy” w Dytmarowie. Spółdzielnia obsługą kasową objęła 15 kółek Rolniczych. Fundusz udziałowy Kasy przekraczał 73,5 tys. zł. Wysokość wkładów oszczędnościowych, złożonych na 171 książeczkach, przekraczała 892 tys. zł, zaś kwota udzielonych pożyczek przekraczała sumę 2,7 mln zł. Stanowisko kierownika Kasy Spółdzielczej zajmował w tym czasie Stefan Biela.

Walne Zebranie Delegatów Kasy Spółdzielczej w Prudniku w dniu 23 kwietnia 1961 r. dokonało kolejnej zmiany statutu, przyjmując nowy wzorcowy statut 

Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej (SOP). Taką też nazwę przyjęła prudnicka Kasa. Zasięgiem działalności obejmowała gromady:
Lubrza, Olszynka, Dytmarów, Trzebinia, Prężynka, Moszczanka, Szybowice, Rudziczka i miasto Prudnik.

Funkcję prezesa Zarządu piastował Andrzej Gąsior, skład Zarządu uzupełniali Władysław Pikul i Stefan Biela. W tymże roku SOP zatrudniła już 10 osób, liczba członków wynosiła 1186 osób, w tym 237 kobiet. Piętnastoosobowej Radzie Nadzorczej przewodniczył Tadeusz Wójtowicz, zastąpiony w 1963 roku przez Władysława Pikula.

Dzisiejsza nazwa spółdzielni – „Bank Spółdzielczy w Prudniku” przyjęta została przez Zebranie Przedstawicieli 12 marca 1967 roku. Na przestrzeni lat liczba członków systematycznie rosła (w 1970 r. – 2347 osób), corocznie osiągano dodatni wynik finansowy i przeznaczono jego część na cele społeczne, np. dofinansowanie Gromadzkich Ośrodków Kultury w Lubrzy i Olszynce, Ludowych Zespołów Sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich itp. W 1971 roku Bank, poza osobami fizycznymi i GS-ami, uczestniczył w dofinansowaniu Funduszu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, działalności kulturalnej szkoły podstawowej w Niemysłowicach oraz przedszkola w Łące Prudnickiej. Świadczy to o dynamicznym rozwoju i dobrej kondycji finansowej Banku. Ponadto prudnicki BS pomocą finansową objął spółdzielnie uczniowskie, roztaczał opiekę nad Szkolnymi Kasami Oszczędności, propagując i roztaczając różne formy oszczędzania, organizując imprezy, zabawy, konkursy itp. Systematycznie rosnąca rzesza członków, zwiększanie ilości rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i malejąca ilość zaległości w spłatach kredytów były wynikiem szeroko zakrojonych akcji reklamowych („W SOP oszczędzaj, w SOP pożyczaj”) oraz ścisłej współpracy z Gminnymi Spółdzielniami „SCh”, Kółkami Rolniczymi, Bazami Maszynowymi, Kołami zejął obsługę rozliczeniową w takich instytucjach, jak: PZGS, Centrala Nasienna, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska, Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego, Cukrownia „Otmuchów”, Zakłady Koszarnicze, Zakłady Przemysłu Tytoniowego, Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi i inni.

Od 1973 roku, w wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju, obszar działania BS w Prudniku obejmował gminę Lubrza oraz miasto i gminę Prudnik. Kierujący dotychczas Bankiem Stefan Biela przeszedł na podobne stanowisko do nowo utworzonego Oddziału w Lubrzy, natomiast kierownictwo w jednostce macierzystej powierzono Józefowi Bolibrzuchowi. Przez cały okres lat siedemdziesiątych (od 1967 r.) na czele Rady Nadzorczej Banku stał Ludwik Bartmanowicz

Okres lat osiemdziesiątych w rozwoju Banku Spółdzielczego w Prudniku niewiele się różnił od rozwoju innych banków spółdzielczych. Działalność bieżącą krępował gorset przepisów narzucanych przez Bank Gospodarki Żywnościowej, a osiągane zyski były w znacznym stopniu transferowane do BGŻ. Również lokalizacja placówki pozostawiała wiele do życzenia. Dopiero pod koniec lat 80-tych podjęto decyzję o budowie nowej siedziby. Był to pomysł ówczesnego Prezesa Zarządu Banku - Janusza Ostrowskiego, którego poparły pozostałe organy władzy. Budowę nowego obiektu sfinalizował zatrudniony od 01.03.1989 roku nowy Dyrektor a od 05.07.1989 roku Prezes Zarządu - Mirosław Michałowski. Okres budowy był okresem trudnym dla Banku, choćby z przyczyny szalejącej inflacji, a w latach 90-tych wysokiej ceny kredytu udzielonego Bankowi przez BGŻ na budowę nowego obiektu. Budowę zakończono w 1991 roku. Oddano wówczas do użytku nowoczesny obiekt bankowy. Zasobność Spółdzielni dobitnie pokazują wartości majątku trwałego – na koniec 1989 roku majątek ten wynosił 63 zł, podczas gdy w 1999 r. – 1.527.873 zł. Chęć dynamicznego rozwijania działalności bankowej była główną przesłanką decyzji o zmianie zrzeszenia. Wraz z powstaniem Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. we Wrocławiu pojawiła się idea zrzeszenia się w nim. Niewątpliwie decyzja o zrzeszeniu się w GBPZ S.A. okazała się słuszna.

Lata 90-te to ciężka praca nad zdobyciem i umocnieniem pozycji Banku na rynku międzybankowym w Prudniku i okolicach. Podkreślić należy, że w tych trudnych latach Bank zawsze osiągał wynik dodatni, a kredyt zaciągnięty na budowę siedziby został spłacony znacznie przed czasem. Konsekwentnie budowano również kapitały Banku. W 1998 roku rozpoczęto rozmowy w sprawie fuzji z sąsiednim bankiem w Korfantowie, które zaowocowały decyzjami Zebrań Przedstawicieli o powstaniu na bazie prudnickiej Spółdzielni jednego Banku Spółdzielczego z centralą w Prudniku oraz siecią placówek. Obecnie Bank Spółdzielczy w Prudniku posiada pięć placówek:

Centrala w Prudniku
Oddział w Korfantowie
Filię w Lubrzy
Filię w Łambinowicach
Punkt kasowy w Ścinawie.

Aktualnie Bank Spółdzielczy w Prudniku dysponuje funduszami własnymi ponad dwukrotnie przekraczającymi wyznaczone progi dla banków spółdzielczych przewidziane do osiągnięcia w 2007 roku. Prowadzi uniwersalną i wszechstronną działalność bankową. Rozmiary prowadzonej działalności stawiają go w grupie pierwszych 120 na 574 działających w 2011 roku banków spółdzielczych. W rocznicę pięćdziesięciolecia istnienia jako jedyna osoba prawna został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Miasta i Gminy”. Prezes Zarządu był dwukrotnie członkiem Rady Zrzeszenia banku zrzeszającego,w latach 2002-2005 członkiem Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości a od roku 2009 pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS. Wielokrotnie odznaczony za swoją działalność.

Bank Spółdzielczy w Prudniku pozostaje w zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości, który jest następcą prawnym Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego i sześciu innych banków zrzeszających banki spółdzielcze, które przyłączył na zasadach inkorporacji bądź decyzji Komisji Nadzoru Bankowego. Jest to największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce grupujące aktualnie 366 banków spółdzielczych.

W sześćdziesiątą rocznicę swojego istnienia Bank Spółdzielczy w Prudniku, w darze społeczeństwu Prudnika ufundował zrekonstruowany posąg Diany.

Pomnik Diany w prudnickim parku, wykonany przez nieznanego artystę na wzór rzeźby z paryskiego Luwru, ufundowany został przez rodzinę Fränklów w roku 1911. Posąg ten zaginął w nieznanych okolicznościach w 1945 roku.

Odtworzenie pomnika - na stulecie jego powstania - było wynikiem społecznej inicjatywy.

Bank Spółdzielczy w Prudniku został Firmą Roku 2010 jako profesjonalna instytucja finansowa wspierająca lokalne inicjatywy. Konkurs ogłaszany jest corocznie przez lokalną gazetę "Tygodnik Prudnicki" i rozegrał się w dwóch etapach. W pierwszym, za pomocą kuponów wycinanych z gazety głosowali Czytelnicy. To oni zadecydowali, które kandydatury znalazły się w ścisłym finale. W dalszym etapie konkursu Kapituła „Wieży Woka” dokonała ostatecznego wyboru zwycięzców. Nazwa konkursu wywodzi się od czeskiego rycerza Woka z Rosenberga, który był założycielem Prudnika.

W roku 2012 Bank otrzymał wyróżnienie Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik i został nagrodzony statuetką Diany jako MECENAS KULTURY I SZTUKI.