×
Wyszukaj w serwisie
×

25 maja 2013 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku.

W sobotę 25 maja 2013 r. w Pałacu Franklów w Prudniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Prudniku.
Wśród zaproszonych gości w Zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Prudnika Pan Franciszek Fejdych, Skarbnik Gminy Korfantów Pani Joanna Szkudlarska, Zastępca Wójta Gminy Lubrza Pan Krzysztof Barwieniec.

Zebraniu przewodniczył Pan Tadeusz Kucza pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku Pan Mirosław Michałowski przedstawił w prezentacji multimedialnej sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2012 oraz zarys kierunków rozwoju w 2013 r. 

Bank Spółdzielczy w Prudniku zakończył rok zyskiem brutto w wysokości 1,4 mln zł. Udział w rynku mierzony wielkością sumy bilansowej wyniósł 121,2 mln zł.

Uczestnicy Zebrania zostali zapoznani ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz sprawozdaniem finansowym Banku za miniony rok i opinią Biegłego Rewidenta.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie udzieliło absolutorium członkom Zarządu.

Pozostałe Uchwały również zostały pozytywnie przegłosowane.

Cały zysk netto przekazany został na fundusze własne Banku umacniając tym samym pozycję i siłę kapitałową Banku.


Zebranie Przedstawicieli odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem. Obrady przebiegły bardzo sprawnie.