×
Wyszukaj w serwisie
×

Gwarancje de minimis - wsparcie dla małych i średnich firm.

Bank Spółdzielczy w Prudniku przystępuje do programu pt.: "Rządowy program wsparcia mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw Gwarancja de minimis".
Na podstawie Umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego przedsiębiorcy lokalni uzyskają dostęp do kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancjami
BGK.
 
Atrakcyjność programu polega na tym, że w pierwszym roku nie będą pobierane opłaty z tytułu udzielonej
gwarancji.
 
Podstawowe warunki udzielania gwarancji w ramach linii portfelowej PLD:
· gwarancje udzielane są w ramach pomocy publicznej, która dla jednego przedsiębiorcy nie może  
  przekroczyć 200 tys. EURO w okresie 3 kolejnych lat;
· gwarancja jest nieodwołalna i płatna przez BGK na pierwsze żądanie Banku;
· gwarancją mogą być objęte tylko kredyty obrotowe;
· maksymalna kwota gwarancji wynosi 3,5 mln zł, umowa nie określa minimalnej kwoty;
· gwarancja może być udzielana na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy;
· gwarancja może być udzielana maksymalnie na okres spłaty kredytu wydłużony o 3 m-ce;
· gwarancja może obejmować maksymalnie 60% kwoty kredytu;
· dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 r. stawka opłaty prowizyjnej za pierwszy
   okres roczny wynosi 0 %, za następne okresy roczne stawka wynosi 0,5% rocznie;
· wartość pomocy de minimis dla jednego kredytobiorcy wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto
  wynosi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji;
· udzielanie gwarancji w ramach tej umowy będzie wymagało wystawienia kredytobiorcy, który uzyskał
  kredyt objęty tą formą zabezpieczenia, zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis;
· zabezpieczenie gwarancji przez klienta stanowi weksel własny in blanco.