×
Wyszukaj w serwisie
×

10 stycznia br. odbędzie się uroczystość z okazji inauguracji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości.

 

Organizowana przez Krajową Radę Spółdzielczą uroczystość będzie miała miejsce w Warszawie w Teatrze Dramatycznym pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości (International Year of Cooperatives).Rezolucja nr A/RES/64/136 proklamująca Międzynarodowy Rok Spółdzielczości przyjęta została przez 64 Sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych drogą consensusu w dniu 18 grudnia 2009 roku. Stwierdza ona, że spółdzielczy model przedsiębiorczości jest kluczowym czynnikiem urzeczywistnienia rozwoju gospodarczego i społecznego, gdyż w maksymalnym stopniu umożliwia ludziom partycypację w tym rozwoju, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Dokument wzywa zatem rządy, instytucje międzynarodowe, spółdzielnie i wszystkie inne zainteresowane strony do wspierania rozwoju i wzrostu spółdzielni na całym świecie. Rezolucja podkreśla również konieczność budowy lepszej świadomości na temat spółdzielczości i proponuje rządom państw członkowskich by dokonały przeglądu swojego ustawodawstwa dotyczącego spółdzielni, by upewnić się, czy gwarantuje ono spółdzielniom możliwości wzrostu i trwałości.
 


Logo MRS 2012
        ONZ przyjął symbol graficzny Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012. Jest on utrzymany w kolorystyce czerwono-pomarańczowej i przedstawia sześcian podtrzymywany przez 6 ludzkich sylwetek i jedną sylwetkę zarządzającą, z napisem w jednym z sześciu oficjalnych języków ONZ (angielski, arabski, chiński, francuski, hiszpański, rosyjski): "2012 Międzynarodowy Rok Spółdzielczości". Symbol ten odwołuje się do definicji spółdzielni jako samorządnych zrzeszeń osób, połączonych aby zrealizować swoje wspólne potrzeby, aspiracje ekonomiczne, społeczne i  kulturalne poprzez współposiadane i  demokratycznie zarządzane przedsiębiorstwo. Logo nawiązuje do hasła MRS 2012 „Spółdzielnie budują lepszy świat”. Siedem umieszczonych na nim osób wspólnie stara się dźwignąć do góry i  podtrzymać sześcian, symbolizujący różnorodne ludzkie plany, cele i  aspiracje, wokół których budowane są spółdzielnie oraz rezultaty, jakie można dzięki nim osiągnąć. Postaci jest siedem, co nawiązuje do siedmiu zasad spółdzielczych, ich realizacja umożliwia członkom osiągnięcie swoich celów i spełnienie pragnień, co byłoby niemożliwe przy działaniu w pojedynkę.

        Polską wersję, zgodnie z wytycznymi ONZ, opracowała Krajowa Rada Spółdzielcza. Zgodę na wykorzystywanie logo ma KRS oraz wszystkie reprezentowane przez nią spółdzielnie i organizacje, które mogą używać logo w swoich publikacjach, na stronach internetowych, plakatach, bannerach, papierze firmowym obok własnego logo - w celu promowania, popularyzacji i informacji o MRS 2012. Symbol „COOP” ma być też umieszczany na opakowaniach, lokalach (sklepy, punkty usługowe, oddziały banków itp.), w celu unaocznienia ludziom jak wiele produktów/usług jest pochodzenia spółdzielczego.


Imprezy światowe i europejskie

        Zgodnie z zaleceniami Cooperatives Europe, organizacje krajowe powinny postarać się organizować najważniejsze imprezy w swoich krajach równolegle do imprez światowych bądź europejskich, co powinno wzmocnić ich siłę oddziaływania.
Wstępny program jest następujący:

•    styczeń – konferencja prasowa Cooperatives Europe w Brukseli.
•    15-16 marca - konferencja w Wenecji „Promowanie lepszego rozumienia spółdzielni na rzecz lepszego świata”.
•    19-25 kwietnia – Europejski Tydzień Spółdzielczy w Brukseli obejmujący szereg różnorodnych imprez, spotkań, wystaw itp. wraz z konferencją i Zgromadzeniem Ogólnym Cooperatives Europe.
•    1 lipca - obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w różnych krajach o szczególnie uroczystym charakterze ze względu na MRS 2012.
•    11-12 września - Światowa Konferencja Spółdzielczości Wiejskiej w Irlandii.
•    8-11 października - Światowy Szczyt Spółdzielczy wraz z Międzynarodową Konferencją Ekonomiki Spółdzielczej w Quebeku (Kanada).
•    30 października - 2 listopada – Światowe Forum Spółdzielcze wraz z międzynarodowymi targami spółdzielczymi ICA COOPEXPO w Manchester.

Zadania dla polskiego środowiska spółdzielczego
        Międzynarodowy Rok Spółdzielczości jest okazją, aby pokazać miejsce Polski w światowym sektorze spółdzielczości, nasz dorobek i tradycje związane ze 150-leciem istnienia spółdzielczości na ziemiach polskich. Historia polskiej spółdzielczości jest bogata w tradycje walki o niepodległość, walki z rusyfikacją i germanizacją oraz z gospodarczą agresją zaborców.

Wstępny program jest następujący:
•    Zorganizowanie w maju 2012 r. uroczystości o charakterze międzynarodowym, z okazji 150-lecia powstania najstarszego na ziemiach polskich, a istniejącego do dziś Banku Spółdzielczego w Brodnicy.
•    Przygotowanie ogólnopolskiej kampanii promującej ruch spółdzielczy.
•    Zorganizowanie wystawy objazdowej poświęconej historii spółdzielczości.
•    Opracowanie bazy danych o spółdzielczych izbach pamięci, o wydarzeniach historycznych i o miejscach oraz datach ważnych dla spółdzielczości.
•    Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodych spółdzielców, w tym wymiany wakacyjnej. Ogłoszenie konkursu wśród młodych spółdzielców na temat Międzynarodowego Roku Spółdzielczego.
•    Zorganizowanie „Dnia Spółdzielczego” podczas XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy (prawdopodobnie I dekada września 2012). Głównym punktem byłaby konferencja pod hasłem „Spółdzielczość w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - przezwyciężanie stereotypów”.
•    Rozszerzenie współpracy kulturalnej i sportowej ze spółdzielniami z krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.
•    Wystosowanie przez Zarząd KRS listu do spółdzielców z Polski i zagranicy, wraz z celami i propozycją współpracy.
•    Wybicie okolicznościowej monety oraz pamiątkowego medalu, przygotowanie okolicznościowego folderu oraz wydanie podręcznika do nauki spółdzielczości.
•    Organizowanie konferencji i seminariów z udziałem mediów, konferencje prasowe, przygotowanie zestawu informacji dla mediów na temat przebiegu Międzynarodowego Roku Spółdzielczego.
•    Wydanie: gazety jednodniowej, kalendarza ściennego i książkowego.
•    Nieformalne spotkania z dziennikarzami i ludźmi kształtującymi opinię publiczną, pod hasłem: ,,Śniadania na Jasnej”
•    Aktywne przeciwdziałanie upowszechnianiu w mediach nieprawdziwych, szkalujących spółdzielczość informacji.
•    Ogłoszenie konkursu dla dziennikarzy i nagrodzenie najciekawszych publikacji dotyczących ruchu spółdzielczego.
•    Ogłoszenie konkursu dla plastyków na najlepszy plakat z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczego.
•    Przygotowanie wraz z uczelniami oraz naukowcami zajmującymi się problematyką spółdzielczą konferencji naukowych na temat: „Międzynarodowy Rok Spółdzielczości na świecie i w Polsce”.

Zadania do wspólnej realizacji z administracją rządową
        KRS oczekuje, że instytucje państwowe – centralne i terenowe – włączą się w przygotowanie obchodów. W szczególności, że powstanie Komitet Honorowy obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości a patronat honorowy obejmie Premier RP. W ramach tych działań realizowany byłyby następujące założenia:
•    Przygotowanie kampanii społecznej, promującej ruch spółdzielczy.
•    Przygotowanie „Dnia spółdzielczego” w szkołach.
•    Przygotowanie projektu ustawy Prawo spółdzielcze i skonsultowanie go w województwach.
•    Zorganizowanie wystawy na temat historii ruchu spółdzielczego i jej prezentacja w Sejmie RP.
•    Przyznanie zasłużonym spółdzielcom odznaczeń państwowych.
 

 

za portalem www.bs.net.pl