×
Wyszukaj w serwisie
×

Lokaty dla klientów instytucjonalnych

Lokata krótkoterminowa w PLN

Umożliwia efektywne i dynamiczne zarządzanie kapitałami.
Lokatę krótkoterminową można zawrzeć na okres: 7,10, 14, 21 dni.
Oferujemy ją osobom prawnym, podmiotom gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które mają w naszym banku rachunek rozliczeniowy.
Po okresie umownym wkład wraz z odsetkami przekazywany jest na wskazany przez klienta rachunek rozliczeniowy.

Lokaty terminowe STANDARD

Oprocentowany rachunek oszczędnościowy, który można otwierać na okres: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, miesięcy. Jeżeli posiadacz rachunku nie podejmuje wkładu wraz z odsetkami po zakończeniu zadeklarowanego okresu, lokata zostaje automatycznie przedłużona na następny taki sam okres.
W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków rozliczeniowych.

Lokata SUPER

Łączy zalety rachunku terminowego i rachunku płatnego na każde żądanie: z chwilą wycofania wkładu przed upływem terminu umowy klient nie traci prawa do otrzymywania odsetek, które naliczane są zgodnie zasadą: po upływie 9 miesięcy a przed upływem 12 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 9 miesięcznych STANDARD, po upływie 6 miesięcy a przed upływem 9 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 6 miesięcznych STANDARD, po upływie 3 miesięcy a przed upływem 6 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 3 miesięcznych STANDARD, po upływie 1 miesiąca a przed upływem 3 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 3 miesięcznych STANDARD,  przed upływem 1 miesiąca od założenia odpowiada oprocentowaniu  rachunków rozliczeniowych. Lokata SUPER jest nieodnawialna. Minimalna wpłata na lokatę 10 000,00 zł.

 Dodatkowe informacje:

Odsetki należne od środków deponowanych na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych naliczane są ostatniego dnia trwania lokaty, za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty

Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

  1. osoby fizyczne;
  2. osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego;
  3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;

W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej – deponentem jest ta spółka.

Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000,00 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia postanowienia o ogłoszenia upadłości banku. 

Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).

W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000,00 euro.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

 

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 12.07.2022.pdf (186,18KB)

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 30.05.2022.pdf (185,92KB)

PDFOPROCENTOWANIE podmioty od 14.03.2022.pdf (186,26KB)

PDFOPROCENTOWANIE podmioty29.05.2020.pdf (185,19KB)

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 09.04.2020.pdf (92,84KB)

PDFOPROCENTOWANIE podmioty18.03.2020.pdf (93,95KB)

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 05.03.2015.pdf (127,38KB)

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 09.10.2014.pdf (127,42KB)