×
Wyszukaj w serwisie
×

Zebranie Przedstawicieli BS w Prudniku - 18.06.2021

Zarząd Banku Spółdzielczego w Prudniku uprzejmie informuje,

że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Prudniku

odbędzie się dnia 18. czerwca 2021 roku o godzinie 16.30

w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza

w Prudniku przy ul. Gimnazjalnej 2

według następującego porządku obrad:

 

 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego obrad.
 2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego obrad, Sekretarza, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej i ds. dokonywania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie regulaminu obrad.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającej zdolność Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie regulaminu obrad oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu z uwzględnieniem:

- sprawozdania finansowego Banku za rok 2020,

- realizacji wykonania uchwał z poprzedniego ZP,

- rozpatrzenia wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,

- kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2021.

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudniku za rok 2020
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Prudniku.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Prudniku za rok 2020,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Prudniku za rok 2020,
 • uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2021.
 • przyjęcia sprawozdania Komisji Wnioskowej i ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, po uprzednim jego przedstawieniu,
 • rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudnikuza rok 2020,
 • udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2020,
 • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020,
 • ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2019-2023.
 1. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
 2. Zakończenie obrad.