×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiany bankowość elektroniczna - PSD2

Powód wprowadzenia PSD2: 
Dyrektywa PSD2 stanowi podstawę do wprowadzenia jednolitego rynku płatności w krajach Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, że PSD2 jest rozszerzeniem dotychczas obowiązującej regulacji – tj. dyrektywy 2007/64/WE – czyli PSD1, którą PSD2 w całości zastępuje. Przy tak szybkich zmianach na rynku usług płatniczych i technologii poprzednie zapisy (PSD1) nie były wystarczające.
Reasumując, dyrektywa PSD2, oprócz nowych zasad dotyczących ochrony i bezpieczeństwa, wprowadza także nowy rodzaj dostawców usług płatniczych i nowe transakcje płatnicze, zwiększa również prawa i bezpieczeństwo konsumenta (np. w przypadku utraty karty płatniczej).

 

Zmiany, w związku z PSD2:
Zmiana opcji kosztowych w przelewach zagranicznych - oznaczająca zmianę odbiorców, do których możesz zrobić przelew z opcją kosztów OUR  (Ty pokrywasz wszystkie koszty przelewu), wyłącznie na tych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Natomiast przelew z opcją SHA (Ty i Twój odbiorca pokrywacie koszty przelewu) tylko do banków w Europejskim Obszarze Gospodarczym).
Skrócenie terminu rozpatrywania reklamacji transakcji płatniczych - z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych, w którym rozpatrzymy reklamację. Jeśli sprawa będzie skomplikowana i Bank będzie potrzebować na nią więcej czasu, Bank Cię o tym poinformuje. Jednak ostatecznie reklamacja będzie rozpatrzona w maksymalnym okresie 35 dni roboczych.
Zwiększenie odpowiedzialności Banku za nieautoryzowane transakcje płatnicze - Jeśli zgubisz kartę, telefon lub inne urządzenie, którym płacisz, zgłoś to jak najszybciej do Banku. To ważne, ponieważ możesz odpowiadać za wykonane transakcje do 50 euro (do tej pory 150 euro). Niezależnie od tego czy jest to transakcja zbliżeniowa, czy inna.
Zwiększenie kontroli obciążeń kartowych - np. jeśli rezerwujesz pokoje hotelowe, wynajmujesz samochód lub skuter, zdarza się, że dokładna kwota Twojej transakcji nie jest znana z góry. Zgodnie z nowymi przepisami zmieniającymi ustawę o usługach płatniczych, wdrażającej PSD2, odbiorca płatności będzie mógł zablokować środki na Twojej karcie, dopiero po tym, jak zatwierdzisz dokładną kwotę transakcji.

Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji płatniczych - w rozwijaniu bankowości elektronicznej jest to na Banku priorytet. Bank podejmie działania mające na celu jeszcze lepsze zabezpieczenia płatności. Będziesz też informowany o wszystkich incydentach, mających wpływ na bezpieczeństwo Twoich pieniędzy.

 

- Nowe transakcje płatnicze - jeżeli Klient posiada kilka rachunków w różnych bankach, będzie mógł przeglądać informacje na temat tych rachunków w jednym miejscu – za pośrednictwem dostawcy usług (ang. Third Party Provider (ang. TPP). Taki podgląd ułatwi i uprzyjemni zarządzanie budżetem domowym. TPP będą mogły zostać wszystkie banki lub firmy, które uzyskają odpowiednią licencję na nowe typy usługi płatniczych, takich jak:
AIS (ang. Account Information Service) - dostęp do informacji o rachunkach płatniczych, w różnych bankach.
PIS (ang. Payment Initiation Service) - inicjacja płatności przez dostawcę usług, bezpośrednio z rachunku.
CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds) - dzięki tej usłudze dostawca usług sprawdzi, czy Klient ma wystarczające środki na rachunku bankowym, aby przeprowadzić daną transakcję.

 

Zmiany w zasadach autoryzacji - Bank będzie promować bezpieczne formy potwierdzania transakcji, przede wszystkim w postaci haseł SMS.

- Od 5 maja 2019r. wyłączymy możliwość zamawiania przez internet list TAN.

- Od 14 września 2019r. wycofana zostanie możliwość autoryzacji transakcji wykonywanych w systemach bankowości elektronicznej eBankNet i eCorpoNet za pośrednictwem haseł jednorazowych dostępnych w postaci list TAN, wszystkie transakcje wykonywane w systemie eBankNet i eCorpoNet będą autoryzowane za pomocą wygenerowanego jednorazowego kodu SMS lub z aplikacji mobilnej (tylko system eBankNet) lub podpis kwalifikowany (tylko system eCopoNet). Zmiana ta związana jest z wymogami tzw. silnego uwierzytelnienia.

- Od 14 września 2019r. w systemach eBankNet i eCorpoNet wprowadzimy dwufazowe logowanie - oprócz standardowo loginu i hasła Klient będzie musiał podać kod z SMS lub z aplikacji mobilnej lub pin karty z podpisem kwalifikowanym (eCorpoNet) celem zalogowania się do systemu (uwierzytelnienia).

Klienci korzystający z list TAN do autoryzacji przelewów lub nie mający żadnego instrumentu autoryzacyjnego koniecznie muszą udać się do najbliższej placówki Banku i  dokonać zmiany sposobu autoryzacji na SMS w formie pisemnej dyspozycji. Generowany jednorazowy kod SMS, przesyłany jest na telefon komórkowy i służyć będzie do uwierzytelnienia (dwufazowe logowanie) i do autoryzacji operacji dokonywanych za pośrednictwem systemu eBankNet i eCorpoNet.