×
Wyszukaj w serwisie
×

07 czerwca 2019 roku odbędzie się Zebranie Przedstawicieli za rok 2018

Zarząd Banku Spółdzielczego w Prudniku uprzejmie informuje,

że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Prudniku

odbędzie się dnia 07. czerwca 2019 roku o godzinie 16.30

w Prudnickim Ośrodku Kultury - Pałacu Franklów w Prudniku

przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A

według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego obrad.
 2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego obrad, Sekretarza, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej       i ds. dokonywania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie regulaminu obrad.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającego zdolność Zebrania Przedstawicieli             do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie regulaminu obrad oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu z uwzględnieniem:

- sprawozdania finansowego Banku za rok 2018,

- realizacji wykonania uchwał z poprzedniego ZP,

- rozpatrzenia wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,

- kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2019.

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudniku za rok 2018.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Prudniku.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Prudniku za rok 2018,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Prudniku za rok 2018,
 • uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2019.
 • przyjęcia sprawozdania Komisji Wnioskowej i ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, po uprzednim jego przedstawieniu,
 • rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudniku za rok 2018,
 • udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2018,
 • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018,
 • Uchwalenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Prudniku,
 • przyjęcia wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Banku Spółdzielczego w Prudniku za okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2018 r.
 1. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
 2. Zakończenie obrad.

 

W załączeniu zamieszczamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w Statucie BS w Prudniku wraz z projektem Uchwały ZP.

PDFDecyzja KNF 2018.pdf (827,47KB)
PDFUCH-9-2019 ZP-zmiany Statutu.pdf (1,33MB)