×
Wyszukaj w serwisie
×

Lokaty dla klientów indywidualnych

Lokata Polska Złota Jesień

Termin lokaty 4, 9, 12 miesięcy. Minimalna kwota - 200,00 zł.
Lokata jest nieodnawialna. W przypadku zerwania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie. Po upływie zadeklarowanego okresu trwania umowy i braku dyspozycji ze strony posiadacza rachunku odnośnie znajdujących się na nim środków kwota lokaty i należne odsetki przenoszone są na nieoprocentowany rachunek, płatny na każde żądanie

Lokaty terminowe STANDARD

Oprocentowany rachunek oszczędnościowy, który można otwierać na okres: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, miesięcy. Jeżeli posiadacz rachunku nie podejmuje wkładu wraz z odsetkami po zakończeniu zadeklarowanego okresu, lokata zostaje automatycznie przedłużona na następny taki sam okres.
W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.

Lokata SUPER

Łączy zalety rachunku terminowego i rachunku płatnego na każde żądanie: z chwilą wycofania wkładu przed upływem terminu umowy klient nie traci prawa do otrzymywania odsetek, które naliczane są zgodnie zasadą: po upływie 9 miesięcy a przed upływem 12 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 9 miesięcznych STANDARD, po upływie 6 miesięcy a przed upływem 9 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 6 miesięcznych STANDARD, po upływie 3 miesięcy a przed upływem 6 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 3 miesięcznych STANDARD, po upływie 1 miesiąca a przed upływem 3 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 3 miesięcznych STANDARD,  przed upływem 1 miesiąca od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów płatnych na każde żądanie. Lokata SUPER jest odnawialna.
Odsetki wypłacane są po okresie umownym.

E - LOKATA  

Lokatę można założyć za pośrednictwem internetu.
Lokata oprocentowana jest według stałej stopy procentowej.
Można ją założyć na okres 1, 3, 6 miesięcy, minimalna wpłata na lokatę 200,00 zł.
Lokatę może założyć każdy użytkownik eBankNet, który posiada uprawnienia do zakładania lokat. Lokata może być odnawialna lub nieodnawialna – decyzję podejmuje użytkownik, w momencie zakładania lokaty przez internet.
W przypadku zerwania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.

  Dodatkowe informacje:

Odsetki należne od środków deponowanych na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych naliczane są ostatniego dnia trwania lokaty, za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty.

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Prudniku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ( w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych ( np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl