×
Wyszukaj w serwisie
×

Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych

Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych jest to kredyt z dotacją NFOŚiGW na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie koszów kwalifikowanych Przedsięwzięcia.

Bank udziela Kredytu z Dotacją w wysokości do 100% Kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy Koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.  
Beneficjentami/Kredytobiorcami mogą być:

  • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne lub
  • wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (wielolokalowych), w których znajdują się samodzielne lokale mieszkalne, a także lokale o innym przeznaczeniu, stanowiące odrębną własność członków wspólnoty mieszkaniowej,
    z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

Kredytem z Dotacją mogą być objęte wyłącznie Koszty kwalifikowane poniesione od daty złożenia Wniosku o kredyt wraz z Wnioskiem o Dotację z zastrzeżeniem, że Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem Umowy Kredytu z Dotacją.

Powyższe wyłączenie nie ma zastosowania do kosztów projektu budowlano – wykonawczego.