×
Wyszukaj w serwisie
×

10.05.2014 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli za rok 2013.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Prudniku uprzejmie informuje, że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Prudniku zostało przeprowadzone dnia 10. maja 2014 roku o godzinie 10.30 w Prudnickim Ośrodku Kultury w Pałacu Franklów w Prudniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A. według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego obrad.
 2. Wybór zastępcy przewodniczącego obrad, sekretarza, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie regulaminu obrad.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającego zdolność Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie regulaminu obrad oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu z uwzględnieniem:

- sprawozdania finansowego Banku za rok 2013,

- realizacji wykonania uchwał z poprzedniego ZP,

- rozpatrzenia wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,

- kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2014,

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudniku wraz z opinią Biegłego Rewidenta. 
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Prudniku.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego  w Prudniku za rok 2013,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Prudniku za rok 2013,
 • uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2014.
 • rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudniku za rok 2013,
 • udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2013,
 • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013,
 1. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
 2. Zakończenie obrad.